Algemene verkoops-voorwaarden

Door het aanschaffen van een toegangsticket en de aanwezigheid op de terreinen gaat u akkoord met de algemene verkoopvoorwaarden en het intern reglement van de Belgian Knockout 2018.

Algemeen

 • De organisatie van de Belgian Knockout is niet verantwoordelijk voor enige vorm van afgelasting, het staken of het niet uitspelen van het tornooi. Terugbetaling van de betaalde kosten voor de tickets indien het evenement (om welke reden dan ook) niet doorgaat, is niet verplicht voor de organisatie.
 • De organisatie van de Belgian Knockout behoudt zich het recht om op elk moment het programma (bv. de aanvangstijden) te wijzigen.
 • Door uw aanwezigheid op de terreinen van de Antwerp International Golf & Country Club Rinkven tijdens het evenement gaat u onverkort akkoord met het reglement.
 • Voor meer informatie of contactgegevens van de organisatie kunt u steeds terecht op https://www.belgianknockout.com

 

Aankoop toegangsticket

 • De algemene voorwaarden van Paylogic zijn, behoudens andere voorwaarden in dit document, integraal van toepassing op de verkoop van alle tickets.
 • De overeenkomst tussen de organisatie en bezoeker en dus ook de volledige aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden komt tot stand door het voltooien van het aankoopproces van een ticket op de website. Een e-mail met het e-ticket (inclusief barcode dat u toegang verschaft tot het evenement) wordt direct na de voltooiing verzonden.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk indien bij het aankoopproces foute gegevens ingevoerd worden.
 • Het voltooien van het aankoopproces is definitief en onherroepelijk. Indien u een ticket voor de verkeerde dag heeft aangekocht, kan u toch nog het ticket omruilen via de Paylogic Customer Service. Als u een ticket koopt voor de correcte dag en vervolgens een bewijs daarvan doorstuurt naar de Paylogic Customer Service, wordt de oude (verkeerde) bestelling terugbetaald op uw kosten. Hiermee zal u zo goed als het volledige bedrag van de verkeerde boeking recupereren.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker om de barcode veilig te bewaren. Iedere barcode kan slechts eenmaal gescand worden.
 • Het doorverkopen of doorgeven van een toegangsticket is toegelaten, indien dit gebeurt zonder commercieel- en/of winstoogmerk. De verkoopsvoorwaarden gelden onverkort bij het doorverkopen of doorgeven van een toegangsticket.
 • Toegangstickets mogen niet worden gebruikt voor bedrijfsmatige of andere commerciële doeleinden. 


 

Beperking aansprakelijkheid

 • De organisatie van de Belgian Knockout is niet aansprakelijk voor schade die u lijdt tijdens het tornooi.
 • De aansprakelijkheid van de organisatie van de Belgian Knockout voor de schade die rijst door het niet naleven van de algemene verkoopsvoorwaarden is beperkt tot het totaalbedrag dat u aan de organisatie heeft betaald voor de toegangstickets, behoudens opzet of grove schuld.
 • U vrijwaart de organisatie van de Belgian Open voor het geleden financieel nadeel als gevolg van het niet nakomen van een of meerdere bepalingen in de algemene verkoopvoorwaarden. 


Reglement Belgian Knockout 2018

 • Toegangscontrole – Bij de toegangscontrole is het mogelijk dat u gecontroleerd wordt en kledij en/of tassen gefouilleerd worden, om de veiligheid van de bezoekers en de spelers te garanderen. Bij onregelmatigheden kan de toegang tot het evenement geweigerd worden of verboden voorwerpen in beslag genomen worden. De organisatie heeft het recht – zonder het geven van enige reden – bepaalde personen de toegang tot het evenement te ontzeggen indien nodig, zonder enig recht op terugbetaling.
 • Ticket – Bezoekers worden gevraagd om bij de toegangscontrole hun ticket te tonen. Bezoekers moeten eveneens op elk moment hun ingangsbewijs kunnen tonen indien gevraagd door een medewerker.
 • Ticket jeugd – Jongeren met een jeugdticket (d.w.z. voor de leeftijd 12-18) kunnen gevraagd worden hun identiteitskaart te vertonen.
 • Verboden voorwerpen – Verboden voorwerpen zijn:
  • Wapens of scherpe voorwerpen;
  • Glazen en harde flessen;
  • Vuurwerk;
  • Drugs;
  • Huisdieren (m.u.v. blinde geleidehonden en hulphonden);
  • Professioneel geluids- en beeldapparatuur (m.u.v. voorafgaande toelating);
  • Alle voorwerpen die de veiligheid van de bezoekers en spelers in het gedrang kunnen brengen.
 • Alcoholische dranken – Conform de Belgische wetgeving worden geen alcoholische dranken verkocht aan personen jonger dan 16 jaar (voor sterke drank: 18 jaar). Ook het nuttigen van alcoholische dranken door deze personen is niet toegestaan. Op ieder ogenblik kunnen medewerkers u verplichten om u te legitimeren om uw leeftijd te verifiëren. Bij inbreuk of het weigeren van legitimatie, kan de organisatie u de toegang ontzeggen.
 • Dronkenschap – Bij dronkenschap of het onder invloed zijn van verdovende middelen zal eveneens de toegang tot de terreinen worden ontzegd.
 • Promotiemateriaal – Enkel bij voorafgaande goedkeuring door de organisatie van de Belgian Knockout is het toegelaten om promotie te voeren in en rond de terreinen. Ook het verkoop van enig handelswaar, zonder toestemming van de organisatie, is strikt verboden.
 • Aanwijzingen – Bezoekers moeten te allen tijde strikt de bewegwijzering, (waarschuwings)borden en de aanwijzingen van de medewerkers opvolgen om een goed verloop van de Belgian Knockout te garanderen. Bij het negeren van deze aanwijzingen of andere ongewenste gedragingen die de openbare orde op het evenement verstoren, kan u de toegang tot de terreinen worden ontzegd.
 • Terrein – Toeschouwers mogen zich enkel begeven op de voor het publiek voorziene ruimtes. Op geen enkel moment kunnen toeschouwers de holes of enig ander gedeelte van de golfbaan betreden. Het is eveneens niet toegestaan om gangpaden, trappen of oversteekpassages te belemmeren. Een vlotte doorstroom van de toeschouwers dient gegarandeerd te worden.
 • Inbreuk – Bij inbreuk op de Belgische wet kan u op ieder ogenblik overgeleverd worden aan de politie.
 • Aansprakelijkheid organisatie – De organisatie van de Belgian Knockout is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan aan bezoekers (diefstal, schade aan eigendommen van bezoekers, …). Het betreden van de terreinen is dan ook voor eigen risico van de toeschouwer.
 • Ongewenst gedrag en aansprakelijkheid bezoeker – Toeschouwers dienen zich op elk moment bewust te zijn van de aard van het evenement. Op geen enkel moment mag het vlot verloop van de wedstrijd verstoord worden, door bijvoorbeeld luidruchtig of provocerend gedrag, het gooien van voorwerpen of het betreden van het golfterrein. Ook ouders van jonge kinderen dienen rekening te houden met de omstandigheden (o.a. de grootte van het terrein, de hoeveelheid mensen aanwezig, het reliëf van het terrein, …). Indien een bezoeker op enige wijze het evenement verstoort, schade of letsels veroorzaakt, wordt deze hiervoor persoonlijk aansprakelijk gesteld.
 • Wildplassen – De nodige sanitaire voorzieningen zijn aanwezig in en rond het evenement. Het is dan ook verboden, zoals ook voorgeschreven door de Belgische wet, om te wildplassen.
 • Rolstoelgebruikers – Al het nodige wordt in het werk gesteld om de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers in de mate van het mogelijke te garanderen. Het valt echter niet uit te sluiten door de aard van het terrein dat sommige locaties niet of moeilijk toegankelijk zullen zijn voor rolstoelgebruikers.
 • Begeleiders – Wilsonbekwame personen dienen vergezeld te worden door een begeleider, die de verantwoordelijkheid draagt over deze personen.

Reglement Pro-Am / Beat the Pro Belgian Knockout 2018

 • De organisatie behoudt zich het recht om op ieder moment,  zonder het geven van enige reden, een deelname te weigeren aan de Pro-Am en aan de Beat the Pro.
 • Alle amateur-golfers moeten een aanvaardbare handicap (max 24) hebben om deel te nemen aan de Pro-Am dag en de Beat the Pro competitie!
 • Handicaps zullen voorafgaand geverifieerd worden.

Parking

 • Om gebruik te kunnen maken van de parkeerterreinen van de Belgian Knockout dient u in het bezit te zijn van een geldig parkeerticket.
 • Parkeren is uitsluitend toegestaan op de voorbehouden plaatsen. Indien een voertuig verkeerd geparkeerd staat, of het in- of uitrijden van andere auto’s belemmerd wordt, heeft de organisatie het recht het voertuig te verplaatsen.
 • De richtlijnen van de parkeerbegeleiders dienen op ieder moment opgevolgd te worden.
 • De parkeerterreinen dienen – in de mate van het mogelijke – in dezelfde toestand achtergelaten te worden zoals ze zich bevonden aan het begin van de dag. Het achterlaten van vuilnis of andere voorwerpen is dan ook ten strengste verboden.
 • Indien u niet beschikt over een parkeerticket dient u uw auto op een reglementaire manier te parkeren langs de openbare weg, overeenkomstig de geldende wetgeving. Elke vorm van overlast voor naburige bewoners wordt niet getolereerd. De organisatie kan niet garanderen dat er plaats zal zijn langs de openbare weg. Wegens de vele toeschouwers is het dan ook aangeraden om een parkeerticket te kopen.
 • De organisatie, noch de eigenaar van het parkeerterrein kan verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade aan of diefstal van de voertuigen.